MTG: Arena - March to Mythic

I'll be using my Naya Homebrew to hit mythic!