MTGA Mythic Championship 7 Day 1

Day 1 of Mythic 7 where I'll be hosting!